Frånvaropolicy

Var lärare har ansvaret att hålla uppsikt på frånvaron på de elever läraren är mentor för.

Tidsintervallerna i detta dokument gäller per termin.

Ogiltig/icke anmäld frånvaro vid ett tillfälle, max en dag:

Mentorn kontaktar vårdnadshavare via mejl, telefon eller Schoolsofts mejlfunktion eller sms-funktion, sistnämnda om föräldern har inlogg och har registrerat mejl/mobilnummer, och underrättar denne om frånvarotillfället. Detta upprepas vid varje frånvarotillfälle, även om kommande åtgärder I detta document är igångsatta.

Ogiltig/icke anmäld frånvaro upp till en vecka/35 h:

Mentorn kontaktar  vårdnadshavare och bokar ett möte ed vårdnadshavare, elev och mentorn. Mentorn utreder frånvaron på mötet och upprättar en handlingsplan om hur frånvaroproblematiken ska lösas.

Senast en månad efter upprättad handlingsplan ska uppföljning ske. Har ingen avsevärd förbättring skett meddelar mentorn skolledare som kallar till elevvårdskonferens för att lösa problematiken. Vilka som ska vara närvarande förutom mentor, vårdnadshavare, elev och en skolledare beror på orsaken till problematiken.

Vilka personer som ska följa upp denna EVK bestämmer deltagarna på mötet.

Ogiltig/icke anmäld frånvaro upp till tre veckor/105h:

Mentorn meddelar skolledare som kallar till EVK enligt tidigare nämnd modell. På denna EVK formuleras tillsammans med mötesdeltagarna en anmälan till socialtjänsten om att eleven inte i dagsläget  fullgör sin skolplikt. Skolledningen ansvarar för anmälan och skriver en ny handlingsplan som följs upp i samråd med socialtjänsten.

Hög giltig frånvaro

Samma gränser gäller för Giltig frånvaro som ogiltog frånvaro men konsekvenserna kan se annorlunda ut beroende på orsak.

Bellevueskolan 12 februari 2014

Anslagstavlan

Nyheter

Läs mer...

Personal

Läs mer...

Blanketter, planer & dokument

Läs mer...